RODO

Liczba odwiedzających: 544

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Szanowna Pani/Szanowny Panie,
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, ul. Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo (zwany dalej „PIK”);
 2. w PIK wyznaczony został inspektor ochrony danych (Pan Janusz Czauderna), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pik.legionowski.pl lub pisemnie na adres PIK wskazany w pkt. 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią /Panem a PIK,
 4. dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173), na podstawie przepisów szczegółowych związanych z realizacją złożonego przez Panią / Pana wniosku;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych po upłynięciu okresu wynikającego z przepisów prawa, w szczególności wskazanych w pkt. 5, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów związanych z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku lub jest niezbędne do realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania związanego;
 8. decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.


do pobrania:

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych [otwórz]
 • zał. 10. Wniosek o realizację prawa do dostępu do danych [otwórz]
 • zał. 11. Wniosek o realizację prawa do sprostowania danych [otwórz]
 • zał. 12. Wniosek o realizację prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) [otwórz]
 • zał. 13. Wniosek o realizację prawa do ograniczenia przetwarzania [otwórz]
 • zał. 14. Wniosek o realizację prawa do przenoszenia danych [otwórz]
 • zał. 15 Wniosek o realizację prawa do sprzeciwu [otwórz]